Friday, 18 May 2012

विश्व के प्रमुख सागर


विश्व के प्रमुख सागर:
World Oceans Few Fast Facts


सागर नाम क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) गहराई (मीटर में)
दक्षिण चीन सागर २९,७४,६०० १२००
कैरीबियन सागर २७,५३,००० २,४००
भूमध्य सागर २५,०३,००० १,४८५
बेरिंग सागर २२,६८,१८० १,४००
पूर्व चीन सागर १२,४९,१५० १८८
अंडमान सागर ७,९७,७२० ८६५
ओखोटस्क सागर १५,२७,५७० ८४०
काला सागर ४,६१,९८० १,१००
बाल्टिक सागर ४,२२,१६० ५५
लाल सागर ४,३७,७०० ४९०
उत्तरी सागर ५,७५,३०० ९०
आयरिश सागर ८८,५५० ६०
जापान सागर १०,०७,५०० १,३७०

No comments:

Post a Comment